Icona FacebookIcona de Twitter

 

Icona correuIcona intranetIcona web

Sistema de gestió de la qualitat

El nostre sistema de gestió està certificat segons la norma UNE-EN ISO 9001 des de l’any 2003 i resta sotmès a auditoria externa anual.

Certifica els processos generals de gestió de la cooperativa i els processos  dels principals serveis:  

 

Prestació de serveis educatius destinats a la infància i les famílies.

Serveis de mediació en situacions de conflicte entre comunitats, entitats, associacions i famílies.

La gestió de Centres d'Acollida de Menors.